Dosyalarımız İçin Gerekli Belgeler

Gümrük Müşavirleri, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak,Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) programı ile dolaylı temsilcilerinin bilgilerinin elektronik ortamda kaydını yaptırmak, Gümrük İdareleri tarafından Firmaların gümrük işlemlerinden dolayı doğabilecek adli ve idari ihtilafların takibat taleplerinde ve firma yetkililerinin imza örneklerinin kontrol taleplerinde, firmalar bazında risk analizi yapılması ve inceleme ve soruşturmalarda, herhangi bir kurum tarafından belge taleplerinde suretlerini verebilmek için, kendi bünyesinde “Mükellef Firma Dosyası”  oluşturur. 

Mükellef Firma dosyası oluşturulması için talep edilecek belgeler;

(a) Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretleri (Kuruluş, varsa adres değişikliği, en son ortaklık durumu),

(b) İmza sirküleri noter onaylı,

(c) İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdan fotokopileri,

(ç) Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı aslı (vergi mükellefiyet yazısı),

(d)  Dolaylı temsilci sıfatıyla işlem yapacak olanlara ait vekaletname  noter onaylı,

(e) Ticaret veya esnaf odası sicil kaydının aslı (Faaliyet belgesi).

Yorumlar kapatıldı.